logo
سامانه ثبت شکایات مردمی سازمان حمل و نقل شهرداری رفسنجان
درباره این سامانه

سامانه ثبت شکایات مردمی سازمان حمل و نقل شهرستان رفسنجان برای ثبت شکایت از خدمت رسانی به شما مردم عزیز این شهر آماده شده است و شما میتوانید به ساده ترین روش شکایت خود را ثبت نمائید.

قوانین ثبت شکایت

برای ثبت شکایت بایداطلاعاتی چون مشخصات خود (شاکی)، مشخصات متشاکی (راننده یا سرویسی که از آن شکایت دارین) و شرح کامل شکایت خود را ثبت نمائید.

اطلاعات شاکی

اطلاعات متشاکی
شماره پلاک *

شرح شکایت *